Ansøgninger til virksomhedsrettede tilbud

I VITAS kan du:

  • Ansøge om forskellige virksomhedsrettede tilbud (tilbyde ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik/nytteindsats, fleksjobansættelse eller oprette en IGU-aftale eller søge om tilskud til en voksenlærling eller jobrotation).
  • Se benchmark af din virksomheds sociale ansvar, sammenligne dig med branchen eller landsgennemsnittet (under fanen ”Statistik”)
  • Se din virksomheds bevillinger for dine ansattes støtte til mentor, hjælpemidler eller personlig assistance.

Virksomhedspraktik / Nytteindsats

Din virksomhed kan tilbyde en borger et virksomhedspraktikforløb eller en nytteindsats (hos en offentlig arbejdsgiver). Forløbet betyder ikke, at borgeren ansættes på din virksomhed, idet den ledige modtager sin ydelse fra kommunen eller a-kassen. En virksomhedspraktik/nytteindsats kan være fuldtid eller deltid.

Løntilskudsordningen

Din virksomhed kan tilbyde at ansætte en ledig i et job med løntilskud, hvis denne har behov for at få nye faglige, sociale eller sproglige kompetencer, eller ajourført eksisterende kompetencer. Ansættelsen er for en afgrænset periode, og skal opfylde en række forudsætninger.

Tilskud til voksenlærlinge

Din virksomhed kan tage en person ind som voksenlærling og få tilskud fra jobcentret til lønnen i praktikperioden. Typisk vil det være en ikkefaglært person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder.

Tilskud til ansættelse af en borger i et fleksjob

Din virksomhed kan tilbyde fleksjobansættelse til personer, der er visiteret til et fleksjob, og som på grund af en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. I fleksjobbet tages der hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset, og som arbejdsgiver betaler du kun løn for den indsats, den fleksjobansatte yder.

Jobrotationsydelse til de samlede løn- og uddannelsesudgifter, herunder lønnen til den beskæftigede og vikaren

Få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcentret, når en medarbejder fra virksomheden midlertidigt er fraværende fra sit arbejde og deltager i efteruddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes en ledig person som vikar for den beskæftigede.

Tilskud til ansættelse af en flygtning eller familiesammenførte til flygtninge i praktik i en integrationsgrunduddannelse (IGU)

Din virksomhed kan tilbyde en flygtning eller familiesammenført til en flygtning ansættelse i en lønnet praktikstilling og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Uddannelsen henvender sig til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er fyldt 18 år og under 50 år, der har folkeregisteradresse i Danmark og har haft det i mindre end 10 år. Før 1. januar 2024 omfatter målgruppen alene personer under 40 år.

Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor eller personlig assistance

Her kan du se jobcentres bevillinger på virksomhedsrettede forløb. Disse forløb bevilges af jobcentret – uden at din virksomhed skal ansøge via VITAS først.

Støtte til hjælpemidler

Jobcentret kan yde tilskud til udgifter til hjælpemidler i form af undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Hjælpemidler kan bevilges, når hjælpemidlet kompenserer for en borgers barrierer som følge af funktionsnedsættelse, der giver sig udslag i forbindelse med arbejdsopgaver i ansættelsen eller deltagelse i et tilbud.

Støtte til personlig assistance

Jobcentret kan bevilge personlig assistance til personer med funktionsnedsættelse, der møder barrierer i forbindelse med job eller uddannelse eller deltagelse i tilbud. Der kan bevilges personlig assistance til borgere i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller efter- og videreuddannelse.

Støtte til mentor

Jobcentret kan bevilge mentorstøtte med henblik på at fremme, at en person kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær beskæftigelse. Støtten til mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent.